Thông báo về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 3 năm 2018


Thông báo số 91/TB-SXD ngày 06/6/2018 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 3 năm 2018

Tải thông báo số 91/TB-SXD Phần 1 Phần 2