Thông báo số 28/TB-SXD ngày 13/02/2018, về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên


     1. Kể từ ngày 15/02/2019, tất các các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh tại địa chỉ số 206A Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
     2. Thực hiện quy định tại Khoản 19 Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018), quy định bãi bỏ Điều 47 của Luật Xây dựng năm 2014 về cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng. Trong khi chờ đợi các văn bản hướng dẫn, Sở Xây dựng tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ về cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng.
     Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cung cấp thông tin quy hoạch để thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan sẽ được Sở Xây dựng cung cấp thông tin quy hoạch theo quy định tại Khoản 16 Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.


Tải về máy file 1: