Về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ


Công văn số 960/SXD-CCGĐ ngày 29/02/2018của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Tải về máy file 1: