Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên


Thông báo số 76/TB-SXD ngày 16/5/2018 của Sở Xây dựng, Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về máy file 1: