Về việc ban hành Quy chế về cung cấp và công khai thông tin cho công dân


Quyết định số 95/QĐ-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, Về việc ban hành Quy chế về cung cấp và công khai thông tin cho công dân
Quyết định số 95 (phần 1)
Quyết định số 95 (phần 2)
Lưu ý: Quyết định số 95/ được chia làm 2 phần và nén dưới dạng file .rar, công dân tải về cả 02 phần và giải nén để xem nội dung.