Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của bộ Xây dựng, hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Tải về máy file 1: