Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng, về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại nghị định số 100/2018/NĐ-CP