Về việc bổ sung chỉ huy trưởng công trình Dân dụng để đủ điểu kiện năng lực thi công đối với Công ty TNHH xây dựng Trường Thành


Công văn số 797/SXD-QLXD ngày 10/5/2018 của Sở Xây dựng, về việc bổ sung chỉ huy trưởng công trình Dân dụng để đủ điểu kiện năng lực thi công đối với Công ty TNHH xây dựng Trường Thành

Tải về máy file 1: