Về triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Tỉnh


Công văn số 832/SXD-CCGĐ ngày 15/5/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Tỉnh

Tải về máy file 1: