Công văn số 2351/SXD-QLN ngày 19/11/2018 của Sở Xây dựng, về việc kiểm tra danh sách đối tượng mua, thê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 7)


Công văn số 2351/SXD-QLN ngày 19/11/2018 của Sở Xây dựng, về việc kiểm tra danh sách đối tượng mua, thê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 7)

Tải về máy file 1: