Về phổ biến quy định của pháp luật đối với hoạt động cho thuê. cho thuê mua, bán nhà ở xã hội


Thông báo số 66/TB-SXD ngày 10/5/2018 của Sở Xây dựng, Về phổ biến quy định của pháp luật đối với hoạt động cho thuê. cho thuê mua, bán nhà ở xã hội

Tải về máy file 1: