Công văn số /SXD-KT&VLXD ngày 12/11/2018 của Sở Xây dựng, về việc lộ trình thực hiện việc hạn chế sử dụng cát tự nhiên để san lấp mặt bằng


Công văn số /SXD-KT&VLXD ngày 12/11/2018  của Sở Xây dựng, về việc lộ trình thực hiện việc hạn chế sử dụng cát tự nhiên để san lấp mặt bằng

Tải về máy file 1: