Hướng dẫn liên sở: về việc xác định đối tượng nhà ở, công sở cần rà soát, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Yên


Hướng dẫn liên sở số 706/HDLS-XD-TC ngày 27/4/2018 của liên Sở Xây dựng - Tài chính, về việc xác định đối tượng nhà ở, công sở cần rà soát, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về máy file 1: