Thông báo Quy chế tuyển chọn phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 dự án phát triển đô thị tại khu vực ven biển thành phố Tuy Hòa tại khu đất DL1 và lô số 19 thuộc quỹ đất tại thành phố Tuy Hòa


Thông báo số 196/TB-SXD ngày 02/11/2018 của Sở Xây dựng, về Quy chế tuyển chọn phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 dự án phát triển đô thị tại khu vực ven biển thành phố Tuy Hòa tại khu đất DL1 và lô số 19 thuộc quỹ đất tại thành phố Tuy Hòa

Tải về máy file 1: