Về việc bổ sung người để đủ điều kiện năng lực tư vấn đối với Công ty TNHH TVXD Chính Thuần


Công văn số 535/SXD-QLXD ngày 04/4/2018 của Sở Xây dựng, về việc bổ sung người để đủ điều kiện năng lực tư vấn đối với Công ty TNHH TVXD Chính Thuần

Tải về máy file 1: