Thông báo số 195/TB-SXD về thực hiện dịch vụ công mức độ 3, dịch vụ công mức độ 4 đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng


Thông báo số 195/TB-SXD ngày 01/11/2018,  về thực hiện dịch vụ công mức độ 3, dịch vụ công mức độ 4 đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Tải về máy file 1: