Về việc công cố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tháng 3 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên


Thông báo số 37/TB-SXD ngày 23/3/2018 của Sở Xây dựng, Về việc công cố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tháng 3 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về máy file 1: