V/v thẩm định dự toán xây dựng thuộc phạm vi hợp đồng EC


Công văn số 427/SXD-QLXD ngày 22/3/2018 của Sở Xây dựng, V/v thẩm định dự toán xây dựng thuộc phạm vi hợp đồng EC

Tải về máy file 1: