Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên


Thông báo số 03/TB-HĐTTCC ngày 25/10/2018 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 - 2018 tỉnh Phú Yên, về Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên

Tải về máy file 1: