Công văn số 313/SXD-QLXD ngày 06/3/2018


Công văn số 313/SXD-QLXD ngày 06/3/2018 của Sở Xây dựng, hướng dẫn về thời hạn hiệu lực của chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp trước ngày 01/9/2016

Tải về máy file 1: