Thông báo thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề doạt động xây dựng - Đợt 5 năm 2018


Thông báo số 185/TB-SXD ngày 24/10/2018 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề doạt động xây dựng - Đợt 5 năm 2018

Tải về máy file 1: