Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động có thời hạn


Thông báo số 26/TB-SXD ngày 26/02/2018 của Sở Xây dựng, về việc tuyển dụng hợp đồng lao động có thời hạn

Tải về máy file 1: