Công văn số 250/SXD-KT&VLXD ngày 12/02/2018 của Sở Xây dựng


Công văn số 250/SXD-KT&VLXD ngày 12/02/2018 của Sở Xây dựng, về việc thực hiện Thông báo số 97/TB-UBND ngày 09/02/2018 của UBND Tỉnh


Tải về máy file 1: