Chỉ thị của UBND tỉnh Phú Yên về thực hiện nghiêm các quy định trong công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên


Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên, về thực hiện nghiêm các quy định trong công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về máy file 1: