Thông báo số 12/TB-SXD ngày 22/01/2018 của Sở Xây dựng, về việc Danh sách 25 đối tượng đã rút hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương
Tải về máy file 1: