Hướng dẫn : V/v thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của các cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 6 quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND Tỉnh Phú Yên


Sở Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của các cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 6 quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND Tỉnh Phú Yên.

Link dowload: http://www.mediafire.com/file/wla55g5febz29wa/Huong-dan-so-1834-hd-sxd-ngay-20-9-2018.pdf/file