Quyết định số 14/QĐ-SXD ngày 23/01/2018 của Sở Xây dựng, về việc bãi bỏ đơn giá một số công tác xây dựng trong Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên - Phần xây dựng công trình (Công tác sử dụng vật liệu xây dựng không nung)
Tải về máy file 1: