Thông báo số 08/TB-SXD ngày 15/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tháng 01/2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về máy file 1: