Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng


Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng, về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Tải về máy file 1: