Quyết định số 04/QĐ-SXD ngày 05/01/2018 của Sở Xây dựng, về việc bãi bỏ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên - Phần sửa chữa
Tải về máy file 1: