Thông báo số 05/TB-SXD ngày 12/01/2018 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 05 (tháng 01 năm 2018)
Tải về máy file 1: