Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ


Thông báo số 163/TB-SXD ngày 14/9/2018 của Sở Xây dựng, Về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ

Tải về máy file 1: