Về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 4)


Công văn số 1639/SXD-QLN ngày 24/8/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, Về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 4)

Tải về máy file 1: