Về việc mời tham dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại và đánh giá hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018


Công văn số 1549/SXD-QLXD ngày 15/8/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, Về việc mời  tham dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại và đánh giá hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.Tải về máy file 1: