Thông báo số 02/TB-SXD ngày 03/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 và Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng
Tải về máy file 1: