Thông báo thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 04 năm 2018


Thông báo số 144/TB-SXD ngày 13/8/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 04 năm 2018

Tải về Thông báo số 144/TB-SXD (Phần 1) (Phần 2)