Thông báo số 211/TB-SXD ngày 27/12/2017 của Sở Xây dựng, về Phổ biến thông tin pháp luật về một số quy định trong Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.
Tải về máy file 1: