QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định các bước triển khai đầu tư xây dựng dự án phát triển nhà ở sử dụng vốn ngoài ngân sách có đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên


QUYẾT ĐỊNH 1563/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Ban hành Quy định các bước triển khai đầu tư xây dựng dự án phát triển nhà ở sử dụng vốn ngoài ngân sách có đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
/Content/upload/files/1563-Q%c4%90-UBND.pdf