Thông báo số 202/TB-SXD ngày 06/12/2017 của Sở Xây dựng, về việc tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về máy file 1: