Chỉ thị của UBND Tỉnh về việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên


Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên, Về việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng và hạn chế  sản xuất, sử dụng gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải về Chỉ thị số 15/CT-UBND