Thông báo số 198/TB-SXD ngày 24/11/2017 của Sở Xây dựng, về việc hướng dẫn một số nội dung trong công tác cải tạo, sửa chữa, khắc phục hậu quả do bão số 12 năm 2017 gây ra đối với Trụ sở của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh
Tải về máy file 1: