Về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 3)


Công văn số 1428/SXD-QLN ngày 30/7/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, Về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 3)

Tải về máy file 1: