Về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng trong lĩnh vực quản lý chi phí theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD


Công văn số 1320/SXD-QLCL ngày 11/7/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, Về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng trong lĩnh vực quản lý chi phí theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD

Tải về máy file 1: