Thông báo: Về việc công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua, thuê nhà ở tại Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương Khu A (Đợt 2)


Thông báo số 120/TB-SXD ngày 03/7/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua, thuê nhà ở tại Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương Khu A (Đợt 2)

Tải về máy file 1: