Quyết định về công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi, bổ sung) tỉnh Phú Yên


Quyết định số 132/QĐ-SXD ngày 21/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi, bổ sung) tỉnh Phú Yên

Tải về máy file 1: