Quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung) tỉnh Phú Yên


Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 21/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung) tỉnh Phú Yên

Tải về máy file 1: