Thông báo hướng dẫn điều chỉnh dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Phú Yên


Thông báo số 111/TB-SXD ngày 26/6/2018 của Sở Xây dựng, về hướng dẫn điều chỉnh dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về máy file 1: