Về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 6)


Công văn số 1094/SXD-QLN ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng, về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 6)

Tải về máy file 1: