Thông báo số 176/TB-SXD ngày 24/10/2017 của Sở Xây dựng, về việc theo dõi, nắm bắt tình hình quản lý trật tự xây dựng tại cơ sở




Tải về máy file 1: