Thông báo về việc hướng dẫn quy trình về chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất có sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tình chất đầu tư của ngân sách cấp tỉnh, theo Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính


Thông báo số 101/TB-SXD ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng, về việc hướng dẫn quy trình về chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất có sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tình chất đầu tư của ngân sách cấp tỉnh, theo Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính

Tải về máy file 1: