Công văn số 1489/SXD-QLN ngày 096/10/2017 của Sở Xây dựng, về Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương
Tải về máy file 1: