Về việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, dịch vụ công mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng


Thông báo số 81/TB-SXD ngày 25/5/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, dịch vụ công mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Tải về máy file 1: