Về việc thực hiện Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Tỉnh ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn Tỉnh


Thông báo số 279/TB-UBND ngày 08/05/2018 của UBND Tỉnh, về việc thực hiện Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Tỉnh ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn Tỉnh

Tải về máy file 1: