Thông báo số 149/TB-SXD ngày 06/9/2017 của Sở Xây dựng, về Kết luận của Giám đốc Sở Xây dựng tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại và đánh giá hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016 và sáu tháng đầu năm 2017
Tải về máy file 1: