Hướng dẫn số 1039/HD-SXD ngày 26/7/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về trình tự thực hiện trong đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn khác được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về máy file 1: