Về việc chấm dứt hoạt động các Nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò Hoffman trên địa bàn Tỉnh theo lộ trình của Chỉ thị 09/2014/CT-UBND ngày 14/4/2014 của UBND Tỉnh


Thông báo số 228/TB-UBND ngày 13/4/2018 của UBND Tỉnh, Về việc chấm dứt hoạt động các Nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò Hoffman trên địa bàn Tỉnh theo lộ trình của Chỉ thị 09/2014/CT-UBND ngày 14/4/2014 của UBND Tỉnh

Tải về máy file 1: