Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017

23/06/2017

Qua sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, Sở Xây dựng đã đạt được một số kết quả như sau:


- Về công tác cải cách hành chính: Đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả tất cả các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, trong đó có 05 thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức độ 3 (gồm: Cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân, chứng chỉ năng lực cho tổ chức), phối hợp với Bưu điện triển khai dịch vụ Bưu điện công ích trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu điện cho các tổ chức cá nhân khi có yêu cầu. Trong 6 tháng Sở đã nhận mới 288 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả 135 hồ sơ. Số hồ sơ còn lại còn trong thời hạn thụ lý giải quyết. Tất cả các hồ sơ giải quyết đều đảm bảo thời gian quy định, không có trường hợp trễ hạn.
- Về quy hoạch xây dựng, thẩm định dự án và quản lý xây dựng: Đang triển khai lập 06 đồ án quy hoạch xây dựng( ) và 03 đồ án quy hoạch chuyên ngành( ), tham mưu và đã được UBND tỉnh ban hành quy định “Về việc Cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh, gia hạn giấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn Tỉnh”. Trong 06 tháng đã cấp: 27 giấy phép các loại, 01 gia hạn giấy phép xây dựng. Đã thẩm định: 11 dự án đầu tư, 08 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán - dự án sử dụng vốn ngân sách với tổng mức đầu tư 685,03 tỷ đồng; 06 hồ sơ thiết kế cơ sở, 04 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự án sử dụng vốn khác với tổng mức đầu tư 755,02 tỷ đồng. Đã cắt giảm chi phí đầu tư không hợp lý với giá trị 3,88 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,56% giá trị công trình. Đã thực hiện xét, cấp 02 chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, 34 chứng chỉ hành nghề kỹ sư, 112 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên, 10 thông báo đăng tải thông tin năng lực (phòng thí nghiệm LAS-XD).
- Về quản lý nhà và thị trường bất động sản: Đã xây dựng Đề án xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu công sở trên địa bàn Tỉnh; Tổ chức đấu thầu lực chọn nhà đầu tư Khu dân cư phố Chợ Hoà Vinh huyện Đông Hoà; Phương án xử lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; Rà soát việc thực hiện các quy định về hỗ trợ cho người có công cách mạng theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, Khu đô thị phía Bắc đường Trần Phú,.... Ngoài ra, đã thông báo cho phép 26 căn nhà được khai thác, kinh doanh tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Tuy Hoà.
- Về quản lý chất lượng công trình và vật liệu xây dựng. Trong kỳ Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cho 16 công trình, kiểm tra chất lượng công trình cho 07 công trình. Nhìn chung các công trình được kiểm tra cơ bản đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, chưa xảy ra sự cố công trình. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tham mưu cho UBND Tỉnh xem xét cấp giấy phép khai thác vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn Tỉnh và Công bố vị trí các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn Tỉnh đã được cấp Giấy phép khai thác để các Chủ đầu tư biết, lựa chọn phù hợp cự ly vận chuyển các loại vật liệu cho phù hợp. Tiếp nhận 10 hồ sơ xin công bố hợp quy sản phẩm (gồm 11 sản phẩm). Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 11 sản phẩm.
Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành trong 06 tháng cuối năm.
Để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong Chương trình hành động năm 2017 đề ra, trong 06 tháng cuối năm tập trung một số giải pháp sau:
- Tổ chức triển khai kịp thời các văn bản pháp luật quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng mới được ban hành. 
- Triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Sở đề ra trong năm 2017; 
- Tiếp tục triển khai kịp thời chủ trương thực hiện Chính phủ điện tử theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 07/7/2016 của UBND Tỉnh.
- Tăng cường quản lý Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng; đồng thời tạo thuận lợi nhiều hơn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Tỉnh.
- Tiếp tục tăng cường cải cách TTHC của Sở, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành và nhất là thực hiện có hiệu quả cơ chế “Một cửa”, phối hợp và thực hiện tốt cơ chế “Một cửa liên thông”. Công chức, viên chức Sở thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, tác phong làm việc và phải tận tụy với công việc theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.


Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Nguyễn Văn Bông