Giá VLXD tháng 12 năm 2016

24/01/2017

Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Liên kết file: 

Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên