Phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025

16/01/2017

Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025
Tải về máy: