Giá VLXD tháng 11/2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (2)

15/12/2016

Giá VLXD tháng 11/2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (phần 2)


Thông báo liên sở số 412/TBLS/XD-TC ngày 01/12/2016 của Sở Xây dựng-Sở Tài chính, về công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về máy: