Thông tin năng lực công ty TNHH Hải Thanh

27/11/2016

Thông tin năng lực công ty TNHH Hải Thanh


Thông báo số 401/TB-SXD ngày 24/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên,về việc công bố thông tin năng lực của đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về máy: