Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8 năm 2016

15/11/2016

Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8 năm 2016


Quyết định số 144/QĐ-SXD ngày 27/9/2016 của Sở Xây dựng, về công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên