Thông tin năng lực Công ty Hoàng Nam Phú

13/11/2016

Thông báo số 393/TB-SXD ngày 10/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, công bố thông tin năng lực đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên


Thông tin năng lực Công ty TNHH Hoàng Nam Phú