Chỉ số giá xây dựng tháng 9, Quý III năm 2016

13/11/2016

Quyết định số 173/QĐ-SXD ngày 31/10/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc công bố chỉ số giá tháng 9, Quy III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên


Tải Quyết định số 173/QĐ-SXD