Giá VLXD tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

13/11/2016

Giá VLXD tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên


Thông báo số 381/TB-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc công bố giá vật luệ xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.Các thông tin - thông báo khác: