Các đơn vị đa được SXD cấp CCNL trong tháng 11 2017 (Các HS đã được Bộ phân 01 Của SXd tiếp nhận từ ngày 19/10/2017 đến ngày 15/11/2017)

24/11/2017

(Các HS đã được Bộ phân 01 Của SXd tiếp nhận từ ngày 19/10/2017 đến ngày 15/11/2017)
Tải về máy: