Thông báo về việc hoàn trả chi phí sát hạch đã tạm thu cao hơn quy định tại Quyết định 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng

10/10/2017

Thông báo về việc hoàn trả chi phí sát hạch đã tạm thu cao hơn quy định tại Quyết định 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng


Thông báo số 170/TB-SXD ngày 10/10/2017 của Sở Xây dựng

Tải về máy: