Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã cấp trong tháng 5 năm 2017

08/06/2017

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã cấp cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Các hồ sơ tiếp nhận từ ngày 27/4/2017 đến ngày 11/5/2017)
Liên kết file: